Discharge Manifold Equipment (DME) Technician – Internal Equipment Maintenance

Halliburton

Vedlikeholdsavdelingen i Halliburton søker etter en DME Tekniker til vårt Discharge Manifolding verksted i Tananger. Verkstedet gjør vedlikehold, service og sertifisering av høytrykksjern. Dette er en stilling som krever nøyaktighet i en variert, utfordrende, travel arbeidshverdag.

 

Vi ser etter deg som ønsker å være innovativ, målrettet, engasjert og bidra til vekst. Hos oss vil du oppleve utfordringer, fordeler og muligheter til å jobbe for en av verdens største leverandører av produkter og tjenester til den globale energibransjen.

 

Våre verdier er fundamentet for alt vi gjør. Vi søker etter deg som kjenner seg igjen i våre verdier: sikkerhet, tillit, samarbeid, integritet og respekt.

 

Arbeidsoppgaver:
Sortering av utstyr
Klargjøring som demontering og rengjøre utstyr før NDT testing.
Montere sammen utstyr.
Sandblåsing.
Maling.
Trykktesting.
Overhaling av ventiler.
Service og inspeksjon av manifolder.
Merking, både med band og RFID brikker.
Kvalitetssikring og dokumentasjon på utført arbeid.
Bidra til økt kvalitet i alle ledd av prosessene i verkstedet.

 

Kvalifikasjoner:
Mekanisk erfaring er en fordel.
Ikke være redd for å bli skitten på hendene.
Sertifikat for truck (T1-T4).
Traverskran (G4).                                                 
NDT sertifikater inne VT, MT og PT er en fordel.

 

Personlige egenskaper:
Kandidaten må kunne jobbe strukturert og håndtere en kompleks og til tider hektisk hverdag.
Det er til tider korte tidsfrister, noe som gjør det viktig at du er fleksibel og har god omstillingsevne.
Du må være i god fysisk form da stillingen kan være fysisk krevende til tider.
Du har evnen til å kommunisere effektivt og engasjere deg med kolleger og kunder.
Vi ser etter deg som har en positiv serviceinnstilling og bidrar til et godt arbeidsmiljø.

 

Språk:

I denne stillingen er det viktig at du behersker norsk og engelsk flytende, både skriftlig og muntlig.

 

Vi tilbyr:
Gode karriere- og utviklingsmuligheter
Dyktige kollegaer og vi verdsetter inkludering, likeverd og mangfold
Helse- og behandlingsforsikring
Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
Gunstig aksjespareordning
Egen sosialklubb og flere arrangementer gjennom året
Gratis parkering samt egen bussordning

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

Product Service Line:
Internal Maintenance Equipment
100 % stilling

Kontaktinformasjon:
Ansvarlig for stillingen: Terje Valen (+47) 456 17 614
Rekrutterer: Synnøve Sunde (+47) 51 83 72 30

Søknadsfrist:
19. mai 2024

 

 

English version:

 

The maintenance department in Halliburton is looking for a DME Technician for our Discharge Manifolding workshop in Tananger.
The workshop carries out maintenance, service and certification of high-pressure iron.
This is a position that requires accuracy in a varied, challenging and busy working day.

We are looking for you who want to be innovative, goal-oriented, committed and contribute to growth. With us, you will experience challenges, benefits and opportunities to work for one of the world’s largest suppliers of products and services to the global energy industry.

 

Our values are the foundation for everything we do. We are looking for people who recognize our values: safety, trust, cooperation, integrity and respect.

 

Job description:
Disassemble and clean equipment iron.
Perform NDT testing; MT, PT and VT inspection.
Carry out thickness measurements with an ultrasonic thickness gauge or caliper.
Build together equipment.
Pressure testing.
Maintenance of valves.
Service and inspection of manifolds.

Tagging, both with bands and RFID tags.
Quality assurance and documentation of work carried out.
Contribute to increased quality in all stages of the processes in the workshop.

Qualifications:
Good mechanical understanding and insight.
Experience with maintenance of High Pressure Iron is an advantage.
MPI Level 2 (Magnetic powder testing), UT level 1 (Ultrasound testing), VT level 1 (Visual inspection) is desirable, but not a requirement.
Certificate for truck (T1-T4) and overhead crane (G4).
Basic knowledge of using a PC and Excel.
In this position, it is required that you have a master Norwegian and English both in writing and orally.

 

Personal qualities:
The candidate must be able to work in a structured manner and handle a complex and sometimes hectic everyday life.
There are sometimes short deadlines, which makes it important that you are flexible and have good adaptability.
You must be in good physical shape as the position can be physically demanding at times.
You have the ability to communicate effectively and engage with colleagues and customers.
We are looking for you who have a positive service attitude and contribute to a good working environment.

Language:
In this position, it is important that you are fluent in Norwegian and English, both written and verbal.

We offer:
Good career and development opportunities
Skilled colleagues and we value inclusion, equality and diversity
Health and treatment insurance
Competitive pension and insurance schemes
Favorable share savings scheme
Own social club and several events throughout the year
Free parking and own bus arrangement

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

Product Service Line:
Internal Equipment Maintenance
100% position

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Terje Valen (+47) 456 17 614

Recruiter: Synnøve Sunde (+47) 51 83 72 30

 

Deadline:
19th May 2024

To apply for this job please visit jobs.halliburton.com.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.